Skip to main content

Podmienky účasti

Podmienky účasti & organizačné

Aby bol ASICS Rakúsky beh žien® aj tento rok pre všetky účastníčky nezabudnuteľným bežeckým podujatím, je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel. Všetko si môžeš prečítať v našich podmienkach účasti.

Podmienky účasti - STAV informácií 1. marec 2024

Start

ASICS Rakúsky beh žien je podujatie spoločnosti Österreichische Frauenlauf GmbH, Barmherzigengasse 17/5/69, 1030 Viedeň.

Nasledujúce podmienky účasti upravujú obchodné vzťahy medzi účastníčkou a spoločnosťou Österreichische Frauenlauf Gmbh (organizátor) a platia pre všetky účastníčky ASICS Rakúskeho behu žien. V každom prípade je rozhodujúca verzia týchto podmienok účasti platná v čase registrácie.

Pre národné alebo medzinárodné vrcholové športovkyne pozvané na elitné preteky na 5 km platia dodatočne „Súťažné pravidlá pre elitné preteky“.

Miestom súdnej právomoci je Viedeň.

A. PRAVIDLÁ PRETEKOV

A.1. Na pretekoch sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré sú ženami alebo dievčatami podľa zákona a ktoré sa riadne zaregistrovali u organizátora na jednu z pretekov prostredníctvom registračného systému, ktorý na tento účel poskytol organizátor.

A.2. Podujatie a preteky sa konajú za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť preteky predčasne alebo počas pretekov, napríklad v prípade „hroziaceho nebezpečenstva“ bez nároku na akúkoľvek náhradu štartového poplatku. (napr. Búrka, vyššia moc, teroristická hrozba, atď.).

A.3. Účasť na pretekoch s použitím dopravných prostriedkov alebo iného športového náradia akéhokoľvek druhu, ktoré môže ovplyvniť bezpečnosť alebo zdravie účastníčok, návštevníkov alebo orgánov organizátora, napr. inline korčule, bicykle, kolobežky atď. nie je povolená.

A.4. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené používať invalidné vozíky alebo handbiky, sprevádzať na bicykloch, inline korčuliach, kolobežkách a iných dopravných prostriedkoch a nie je povolený ani vstup s detskými kočíkmi a zvieratami.

A.5. Používanie nordic walking palíc je možné len na pretekoch Nordic Walking. Beh s nordic walking palicami nie je z bezpečnostných dôvodov povolená.

A.6. Sprevádzanie osôb, ktoré nie sú zaregistrované na preteky, nie je povolené. Výnimkou sú bežkyne/bežeci s preukázateľným zdravotným postihnutím, ktoré v záujme svojej bezpečnosti potrebujú sprievod. Tieto bežkyne si môžu ako sprievodcu bezplatne zaregistrovať jednu osobu bez ohľadu na pohlavie. Registráciou získava sprevádzajúca osoba len právo sprevádzať postihnutú bežkyňu kvôli jej podpore a bezpečnosti, ale nemá právo na ďalšie služby organizátora.

A.7. Musí sa dodržať rozdelenie štartových blokov pridelené organizátorom (podľa štartového čísla).

A.8. Osobné oficiálne štartové číslo sa nesmie meniť (zmenšovať, prehýbať, prelepovať atď.) a reklamná potlač nesmie byť neviditeľná alebo nerozpoznateľná. Osobné štartové číslo sa nosí na prednej strane trupu. 

A.9. Odovzdanie osobného štartového čísla tretej strane bez súčasnej zmeny údajov nie je povolené a povedie k diskvalifikácii. Upozorňujeme, že štartové číslo slúži na identifikáciu v prípade núdze!

A.10. Pokyny organizátora a jeho príslušne oprávnených a určených orgánov sa musia bezpodmienečne dodržiavať.

A.11. Nedodržanie jedného alebo viacerých vyššie uvedených bodov 3. až 10. bude mať za následok diskvalifikáciu príslušnej účastníčky. Poverené a určené orgány organizátora sú oprávnené kedykoľvek vylúčiť účastníčky z pretekov, diskvalifikovať ich a poslať ich preč z trate alebo miesta konania, ak porušujú tieto pravidlá, narúšajú riadny priebeh podujatia alebo ohrozujú bezpečnosť ostatných účastníčok, návštevníkov alebo orgánov organizátora.

A.12. Organizátor, ním poverené orgány alebo zamestnanci ním poverenej zdravotníckej služby sú oprávnení v prípade výskytu príslušných zdravotných príznakov zakázať účasť alebo znemožniť pokračovanie v účasti na podujatí v záujme ochrany účastníčky.

A.13. Pri všetkých fyzických pretekoch bude meranie času vykonávať spoločnosť PentekTiming GmbH pomocou „čipového systému“. Na tento účel potrebuje každá účastníčka „čip na meranie času“. Ak účastníčka nemá vlastný „ChampionChip“, v rámci registrácie sa automaticky zaregistruje zapožičaný čip. Poplatok za prenájom spoločnosti PentekTiming GmbH je 4.90,- EUR a bude účtovaný spolu so štartovným pri registrácii. Bez čipu nie je možné merať čas. Bez merania času nie je možná klasifikácia jednotlivca a/alebo tímu.

B. REGISTRÁCIA

B.1. Môžete si vybrať z dvoch formátov účasti. Fyzický Rakúsky beh žien vo viedenskom Prátri alebo virtuálny Rakúsky beh žien (virtuálna edícia).

B.2. Registrácia je možná len prostredníctvom online registračného systému na adrese www.oesterreichischer-frauenlauf.at alebo vo výnimočných prípadoch prostredníctvom oficiálneho registračného formulára poštou (P.O. Box 1006 Viedeň) alebo faxom (+43 1 7138786-16). Registrácie e-mailom, telefonicky alebo osobne nebudú akceptované.

B.3. Aktuálny štartový poplatok je videteľný  na adrese www.oesterreichischer-frauenlauf.at. Túto sumu je možné zaplatiť za všetky typy registrácie kreditnou kartou (Visa, Eurocard/Mastercard, Diners Club), bankovým prevodom „SOFORT“ (len pre rakúske bankové účty) alebo jednorazovým inkasom (+ 1,5 EUR za transakciu). Pri registrácii prostredníctvom online registračného systému sa priame inkaso uskutoční prostredníctvom spoločnosti Hobex AG. V prípade, že inkaso nebude akceptované, účastníčka pri registrácii poskytne súhlas, aby organizátor na požiadanie poskytol spoločnosti Hobex AG celé meno, adresu a dátum narodenia účastníka.

B.4. Registrácia na ASICS Rakúsky beh žien je v každom prípade záväzná. V prípade zabránenia účasti akéhokoľvek druhu alebo neúčasti, ktorej dôvod nie je na strane organizátora alebo spoločnosti poverenej organizáciou a realizáciou, nie je možné odstúpenie od registrácie a nevzniká nárok na vrátenie štartovného. Zrušenie registrácie alebo zmluvy zo strany registrovanej účastníčky podľa § 18 ods. 1 bod 10 rakúskeho zákona o predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (nem. skratka FAGG) je vylúčené. To znamená, že štrnásťdňové právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru je vylúčené. Vrátenie štartovného je prípustné len v prípade, že je uzatvorené poistenie storna ponúkané spolu s registráciou v súlade s príslušnými poistnými podmienkami, pokiaľ účastníčka nemá zákonné právo odstúpiť od zmluvy.

B.5. V prípade účasti na viac ako jedných pretekoch (preteky na 5 km a 10 km alebo preteky Nordic Walking) je potrebná samostatná registrácia a zaplatenie štartovného za všetky podujatia. Zmena údajov je možná len do 28. apríla 2024 a pri voľných štartových miestach v príslušných pretekoch.

B.6. Bankové poplatky vyplývajúce z nesprávnych, neúplných alebo nečitateľných údajov budú účtované účastníčke.

B.7. Z organizačných dôvodov nie je možné vylúčiť dvojité registrácie. V tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie štartovného. V tomto prípade nevzniká je nárok na vrátenie štartovného. Zmenu mena a údajov je možné vykonať bezplatne do 28. apríla 2024.  

B.8. Zmeny termínov a pretekov možno vo všeobecnosti uskutočniť len do 28. apríla 2024, pokiaľ organizátor neoznámi niečo iné na webovej stránke alebo písomne e-mailom. Po tomto termíne sú všetky zmeny údajov a zmeny pretekov bez výnimky vylúčené.

B.9. Ak sa zmení formát účasti z „Podujatia v Prátri“, účastníčka môže prejsť len na ekvivalentný formát „Virtuálna prémiová edícia“. V prípade prechodu z „Virtuálnej základnej edície“ na kvalitnejší formát „Podujatie v Prátri“ musí účastníčka uhradiť vzniknutý rozdiel. Zmena je možná len v prípade voľných štartovacích miest a do 28. apríla 2024.

B.10. Počet dostupných štartovacích miest je z organizačných dôvodov obmedzený. Registrácie, ktoré prekročia stanovený limit, môže organizátor odmietnuť. Registrácie sa budú posudzovať podľa dátumu prijatia.

B.11. Po uzávierke predbežnej registrácie 9. mája 2024 o 24.00 h dostane každá účastníčka e-mailom potvrdenie o registrácii. Tento dokument je potrebné priniesť so sebou vo formáte pdf na smartfóne/tablete alebo vo vytlačenom formáte na výdaj štartového čísla. Štartové číslo si musí účastníčka vyzdvihnúť osobne v čase určenom organizátorom a oznámenom v potvrdení registrácie. Prevzatie štartovných dokumentov je povolené len po predložení potvrdenia o registrácii (vo formáte pdf alebo vo vytlačenom formáte) a občianskeho preukazu s fotografiou. Ak preberáte doklady so štartovým číslom za inú účastníčku, budete potrebovať plnú moc podpísanú touto osobou na potvrdení o registrácii a kópiu preukazu tejto osoby s fotografiou. Účastníčkam s adresou mimo Viedne budú štartové dokumenty virtuálnych pretekov (Virtuálna edícia) zaslané vopred poštou. Účastníčky s viedenskou adresou dostanú svoje štartové dokumenty pri výdaji štartových čísel.

B.12. Podklady k behu je možné si vyzdvihnúť výhradne počas víkendu trvania podujatia, t.j. 25./26. mája 2024na mieste konania podujatia. Účastníčke nevzniká žiaden nárok prevziať si nevyzvihnuté podklady k behu a darčekové predmety od sponzorov a partnerov podujatia v inom čase.   

B.13. Organizátor je oprávnený diskvalifikovať alebo vylúčiť z podujatia účastníčky, ktoré pri registrácii vedome poskytli nepravdivé informácie o osobných údajoch súvisiacich s hodnotením ich športového výkonu a/alebo podliehajú zákazu činnosti zo strany národnej alebo medzinárodnej federácie alebo NADA alebo WADA a/alebo im už bol uložený zákaz činnosti za dopingový priestupok na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov a/alebo porušili antidopingový zákon platný v danom čase.

B.14. Ak sa osoba, ktorá nespĺňa kritériá účasti a/alebo spĺňa kritériá, ktoré môžu viesť k diskvalifikácii alebo vylúčeniu, napriek tomu zaregistruje akoukoľvek formou (online, písomne alebo formou skupinovej registrácie) na podujatie ASICS Rakúsky beh žien, medzi touto osobou a organizátorom nevznikne žiadna právne platná zmluva.

B.15. Vyhlásenia registrovaných účastníčok musia byť zaslané písomne poštou na adresu (Österreichischer Frauenlauf GmbH, Barmherzigengasse 17/5/69, 1030 Viedeň) alebo e-mailom na office@oesterreichischer-frauenlauf.at.

C. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

C.1. Registráciou na ASICS Rakúsky beh žien každá účastníčka akceptuje vylúčenie zodpovednosti organizátora za škody akéhokoľvek druhu. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo finančné straty s výnimkou prípadov úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti.

C.2. Organizátor je oprávnený a v prípade potreby aj povinný podujatie čiastočne alebo úplne zmeniť, odložiť, zrušiť, obmedziť alebo ukončiť z dôvodu vyššej moci, v prípade konkrétneho ohrozenia účastníčok, návštevníkov alebo verejnosti, z dôvodu úradných požiadaviek alebo opatrení alebo z iných závažných dôvodov. V týchto prípadoch nie je organizátor povinný poskytnúť účastníčke náhradu. Účastníčky musia akceptovať a dodržiavať všetky oficiálne požiadavky alebo príkazy organizátora po oznámení e-mailom a na webovej stránke podujatia.

C.3. V prípade vyššej moci, úradného zrušenia alebo úradných obmedzení si organizátor vyhradzuje právo presunúť všetkých alebo časť účastníkov (fyzických) súťaží do virtuálnej súťaže. V prípade, ak je počet účastníkov fyzickej(-ých) súťaže(-í) obmedzený, rozdelenie sa uskutoční podľa prijatia prihlásení na súťaž (dátum a čas).

C.4. S výnimkou škôd spôsobených úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti organizátorom alebo orgánmi poverenými organizátorom, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za veci odovzdané a uložené účastníčkami do oficiálnej úschovy oblečenia, ktorú ponúka organizátor.

C.5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné riziká účastníčky v súvislosti s účasťou na podujatí ASICS Rakúsky beh žien. Každá účastníčka je zodpovedná za to, aby si vopred nechala skontrolovať svoj zdravotný stav u lekára.

C.6. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na ASICS Rakúskom behu žien osobám v záujme ich vlastnej ochrany, ak je vopred oboznámený s existujúcimi zdravotnými problémami týchto osôb a tieto osoby by podľa názoru organizátora účasťou na ASICS Rakúskom behu žien podstupovali ďalšie zdravotné riziká. V tejto súvislosti je organizátor tiež oprávnený získať od týchto osôb lekárske potvrdenie o tom, že ich účasť neohrozuje ich zdravie.

C.7. Účastníčka je povinná pravidelne sa pred podujatím, najneskôr však v deň samotného podujatia, informovať o poveternostných podmienkach (kontaktovaním meteorologickej služby), prípadných zmenách v priebehu podujatia a upozorneniach na webovej stránke alebo v e-mailoch organizátora.

D. OSOBNÉ ÚDAJE

D.1. Registráciou každá účastníčka súhlasí s elektronickým uchovávaním poskytnutých osobných údajov a údajov potrebných na spracovanie platby na účely organizovania a spracovania podujatia.

D.2. Pri registrácii účastníčka súhlasí s tým, že časť osobných údajov (meno, priezvisko, rok, štátna príslušnosť, tím/klub, vzdialenosť a čas) bude zverejnená v štartových a výsledkových listinách na internete, v oficiálnej výsledkovej knihe a na výveske na mieste podujatia.

D.3. Fotografie, filmové záznamy a rozhovory s účastníčkou vyhotovené v súvislosti s účasťou na ASICS Rakúskom behu žien môže organizátor použiť, šíriť a zverejniť bez nároku na odmenu v rozhlase a televízii, tlačených médiách, na internete, sociálnych sieťach, v reklame, knihách, fotomechanických reprodukciách – filmoch, dvd atď.

D.4. Registráciou účastníčka súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s podujatím zo strany organizátora poštou a e-mailom. S výnimkou dôvodov uvedených v bodoch A.13., B.3. und D.5. a na účely neodkladnej zdravotnej starostlivosti o účastníčku sa žiadne osobné údaje neposkytnú tretím stranám.

D.5. Uzatvorením poistenia storna ponúkaného pri registrácii účastníčka súhlasí s poskytnutím osobných údajov poisťovni.

E. PODMIENKY PRE JEDNORAZOVÉ INKASÁ

Sumy, ktoré sa majú odpísať z účtu, nepodliehajú žiadnemu limitu, pokiaľ ide o výšku. Banka, ktorá vedie účet, je oprávnená vrátiť inkasá, najmä ak účet nemá požadované krytie. V takom prípade bude príjemca platby informovaný. Čiastočné platby sa nevykonávajú. Banka, ktorá vedie účet, je oprávnená tento príkaz ďalej nerealizovať, ak účet nemá požadované krytie. V takom prípade bude príjemca platby informovaný. Zaslaním tohto príkazu príjemcovi nevzniká banke, ktorá vedie účet, žiadna zodpovednosť.

Príkazca nemôže vzniesť voči banke, ktorá vedie účet, žiadne námietky proti inkasám vykonaným v rámci tohto príkazu. Námietky týkajúce sa právneho úkonu, ktorý je základom inkasa, sa riešia priamo medzi platiteľom a príjemcom.

Tento príkaz je odvolateľný. Odvolanie príkazu je platné od okamihu jeho prijatia bankou, ktorá vedie účet. Príkazca to zároveň oznámi príjemcovi. Všetky poplatky, ktoré vzniknú v dôsledku nekrytých účtov alebo nezákonných stornovaní, znáša účastník. Vo všetkých ostatných ohľadoch platia „Všeobecné obchodné podmienky rakúskych bánk“ v poslednom platnom znení.