Podmienky

Podmienky účasti platia pre všetky účastníčky, ktoré sa účastnia na jednom zo závodov (5 km, 10 km alebo 5 km nordic walking) ASICS Österreichischer Frauenlauf®. Podmienky účasti upravujú právny pomer medzi účastníčkou a usporiadateľom, ktorý vznikol prihlásením, a ich platnosť sa zakladá na verzii, ktorá bola zverejnená pri konkrétnom prihlasovaní.

Pre národné alebo medzinárodné špičkové atlétky, ktoré boli pozvané na 5-km elitné preteky, platia navyše "Pravidlá pretekov elitného behu".

Usporiadateľom ASICS Österreichischer Frauenlauf® je spoločnosť Österreichischer Frauenlauf GmbH.

Súdna príslušnosť: Viedeň

A. Ustanovenia preteku

1. Účastniť sa môžu všetky osoby, ktoré sú podľa zákona ženou alebo dievčaťom a ktoré, ktoré sa u usporiadateľa riadne prihlásili na jeden z pretekov.

2. Podujatie a jednotlivé preteky sa konajú za každého počasia. Usporiadateľ si však vyhradzuje právo v prípade "hrozby nebezpečenstva" beh predčasne zrušiť bez nároku na vrátenie štartovného (napr. v prípade nečasu, zásahu vyššej moci, teroru atď.).

3. Účasť na pretekoch s použitím iných športových nástrojov nie je povolená. Športové nástroje akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie účastníčok či návštevníkov podujatia, patria sem napr. inline korčule, bicykle, nie sú pri účasti na podujatí povolené.

4. Účasť na vozíčkoch, resp. ručných bicykloch, sprevádzanie behu na bicykloch, inline korčuliach a iných "dopravných prostriedkoch", ako aj účasť na preteku s detským kočíkom či zvieratami nie je z bezpečnostnotechnických dôvodov povolená.

5. Používanie paličiek určených pre nordic walking je možné na preteku nordic walking-u. Beh s paličkami určené na nordic walking nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený.

6. Doprevádzanie mužmi alebo inými na pretek neprihlásenými osobami nie je povolené. Výnimkou sú však bežkyne s preukázateľným postihnutím, ktorých bezpečnosť si doprevádzanie vyžaduje. Túto osobu, či už muža alebo ženu môžu bezplatne zaregistrovať. Registrácia umožní doprovodu doprevádzať a podporovať postihnutú bežkyňu ale nedáva jej nárok na žiadne ďalšie služby od organizátora. 

7. Je nutné dodržiavať rozdelenie do štartových blokov, ktoré určil usporiadateľ (na základe štartového čísla).

8. Oficiálne osobné štartové číslo sa nesmiete meniť (zmenšovať, zložiť, prelepiť atď.), rovnako je zakázané zneviditeľniť či nerozpoznateľne upraviť reklamné nápisy. Osobné štartové číslo musí byť viditeľne upevnené na hrudi.

9. Prenechanie osobného štartovného čísla tretej osobe bez zmeny osobných údajov nie je povolené a vedie k diskvalifikácií. Dbajte na to, že osobné údaje na štartovnom čísle môžu slúžiť v prípade núdze k identifikácií.

10. Nedodržanie jedného alebo viacerých uvedených bodov 3. až 9. Bude mať za následok diskvalifikáciu danej účastníčky. Pracovníci poverení usporiadateľom majú právo, kedykoľvek diskvalifikovať a vylúčiť z pretekov účastníčky, ktoré porušili tieto pravidlá.

11. Je nutné bezpodmienečne sa riadiť pokynmi usporiadateľa a jeho príslušne označeného personálu. V prípade konania, ktoré bude narúšať riadny priebeh podujatia alebo by mohol ohrozovať bezpečnosť ostatných účastníčok, je usporiadateľ oprávnený vyriecť vylúčenie danej osoby z podujatia a/alebo ju diskvalifikovať.

12. Usporiadateľ, jeho príslušne označený personál, resp. pracovníci usporiadateľom poverenej zdravotníckej služby sú oprávnení v prípade viditeľných zdravotných príznakov, za účelom ochrany účastníčky, zakázať účastníčke účasť, resp. pokračovanie v účasti na podujatí.

13. Na všetkých súťažiach je časomiera organizovaná spoločnosťou Pentek Timing GmbH pomocou "ChampionChip System". K časomiere potrebujú všetky účastníčy "čip na časomieru". Pokiaľ účastníčka nevlastní ChampionChip, môže si ho v rámci výdaja štartových čísel alebo podľa údajov uvedených v informačnej brožúre organizátora podujatia, za podmienok spoločnosti Pentek timing GmbH, zapožičať alebo kúpiť. Bez čipu nie je možná časomiera. Bez časomiery nie je možné vyhodnotenie jednotlivca a /alebo tímu. S kúpou čipu v rámci výdaja štartových čísel ASICS Rakúskeho behu žien, súhlasí každá účastníčka s postúpením osobných údajov organizátorom podujatia, spoločnosti Pentek timing GmbH.

B. Organizačné

1. Prihlásiť sa je možné výhradne cez online prihlasovací systém na stránke www.oesterreichischer-frauenlauf.at alebo poštou, pomocou oficiálneho prihláškového formulára (Postfach 17, 1006 Wien), alebo faxom (+43 1 7138786-16). Prihlášky odoslané e-mailom alebo telefonické prihlášky neprijímame.

2. Výška štartového poplatku je závislá od času registrácie. Neskorím prihlásením sa poplatok zvyšuje. Všetky informácie sú dostupné na www.rakuskybehzien.sk. Štartovné možno v prípade akéhokoľvek prihlásenia zaplatiť kreditnou kartou (Visa, Eurocard/Mastercard, Diners Club) alebo jednorazovým oprávnením na bankové inkaso (platí len pre majiteľky rakúskych účtov). V prípade online prihlásenia, uskutoční bankové inkaso spoločnosť Hobex AG. V prípade nepreplatenia inkasného príkazu sa vyjadruje účastníčka svojím prihlásením súhlas s tým, že usporiadateľ sprostredkuje spoločnosti Hobex AG na jej žiadosť meno, adresu a dátum narodenia účastníčky v plnom rozsahu.

3. Prihlásenie na ASICS Rakúsky beh žien je záväzné. V prípade znemožnenia účasti akéhokoľvek druhu, či neúčasti na podujatí nie je možné odstúpiť od prihlásenia. Odstúpenie od prihlásenia je mozné len na základe ohraničených právnych podmienok (ABGB, KSchG), naprílad vtedy, ak bolo prihlásenie zavádzajúce alebo nedobrovoľné. Prosím zohľadnite: prihlásenie na ASICS Rakúsky beh žien nepodlieha zákonu o diaľkovom alebo zahraničnom obchode (FAGG). § 18 ods. 1 Zif. 10 FAGG.  ani zákonu o zmluvách o vykonaní služieb v súvislosti so zákonom o  voľnočasových činnostiach, ktoré obsahujú aj športové resp. bežecké podujatia. To znamená, že, že zákon o možnosti odstúpenia alebo stiahnutia  prihlásenia nie je platný . Vrátenie štartového poplatku je možné len v  prípade ak účastníčka vopred uzavrela stornopoistenie.

4. Pre účasť na na viacerých pretekoch (5-km pretek, následene 10-km pretek alebo pretek nordic walking) je nutné osobitné prihlásenie a platba štartovného za každý pretek zvlášť.

5. Bankové náklady vzniknuté nesprávnymi, nekompletnými alebo nečitateľnými údajmi budú účastníčke postúpené na preplatenie.

6. Dvojité prihlásenie nie je možné z organizačných dôvodov úplne vylúčiť. V takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie štartovného, no najneskôr do 02. mája 2018, je môžné vykonať bezplatnú zmenu mena a údajov na prihláške.

7. Zmeny údajov je môžné vykonávať do 02. mája 2018. Po tomto dátume sú všetky dodatočné zmeny údajov vylúčené.

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastnej úvahy z organizačných dôvodov obmedziť počet účastníčok. Prihlášky, ktoré prekročili zadefinované ohraničenie, môže usporiadateľ zamietnuť. Posudzovanie prijatia prihlášok sa riadi dátumom ich doručenia.

9. Po ukončení predbežného prihlasovania dňa 02. mája 2018, bude každej prihlásenej účastníčke e-mailom zaslané potvrdenie o prihlásení. Toto potvrdenie treba vytlačiť a priniesť na výdaj štartových čísel. Vyzdvihnutie štartových podkladov je možné len po predložení vytlačeného potvrdenia o prihlásení a/alebo úradného preukazu totožnosti s fotografiou. V prípade vyzdvihnutia štartových podkladov inej bežkyne, je nutné mať pri sebe podpísanú polnú moc, potvrdenie prihlásenia a kópiu úradného preukazu totožnosti s fotografiou.

10. Organizátor je oprávnený diskvalifikovať, resp. výlučiť z podujatia tie účastníčky, ktoré úmyselne uviedli nesprávné osobné údaje, ktoré sú potrebné k vyhodnoteniu ich športových výkonov a/alebo podliehajú blokáde národných a medzinárodných spolkov resp. spolkov NADA alebo WADA a/alebo ktoré boli kvoli dopingu dlhšie než 6 mesiacov výlučené a/alebo ktoré sa v tomto čase dopustili priestupku proti platnému anti-dopingovému zákonu.

11. Ak sa osoba, ktorá nespĺňa kritéria k účasti a/alebo spĺňa kritéria, ktoré by mohli viesť k diskvalifikácii alebo vylúčeniu, predsa len k súťaži ASICS Rakúského behu žien prihlási, nezávisle na tom akým spôsobom (online, písomne alebo formou skupinovej prihlášky), nevznikne medzi touto osobou a organizátorom žiadna právoplatná zmluva.

C. Obmedzenie ručenia

1. Prihlásením na ASICS Rakúsky beh žien uznáva každá účastníčka vylúčenie ručenia usporiadateľa, resp. organizátorov za škody akéhokoľvek druhu. Usporiadateľ neručí za vecné škody či škody na majetku.

2. Prihlásením na ASICS Rakúsky beh žien vyhlasuje každá účastníčka, že si nebude či už od usporiadateľa, organizátorov či sponzorov Rakúskeho behu žien nárokovať na odškodnenie za škody či poranenia akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli nastať v dôsledku jej účasti na Rakúskom behu žien.

3. Pokiaľ by bol usporiadateľ z dôvodu úradného nariadenia, bezpečnostných dôvodov alebo v prípade zásahu vyššej moci bol povinný vykonať zmeny v usporiadaní podujatia alebo podujatie úplne odriecť, nevzniká usporiadateľovi voči účastníčkam záväzok uhradiť prípadné škody.

4. Usporiadateľ neručí za predmety, ktoré účastníčky odovzdali a nechali v úschove oficiálnej šatniarskej službe ponúkanej usporiadateľom alebo za tretieho, usporiadateľom povereného, za prevzatie predmetov.

5. Usporiadateľ neručí za zdravotné riziká účastníčok v súvislosti s ich účasťou na pretekoch ASICS Rakúskeho behu žien. Zodpovednosť za predchádzajúce lekárske preverenie svojho zdravotného stavu preberá každá účastníčka osobne.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zabrániť účasti na ASICS Rakúskom behu žien osobám, pokiaľ sú mu vopred známe zdravotné problémy tejto osoby a táto osoba z pohľadu usporiadateľa Rakúskeho behu žien, by svojou účasťou riskovala ďalšie zdravotné potiaže. V tejto súvislosti je usporiadateľ oprávnený žiadať lekárske potvrdenie o neschopnosti účastníčky zúčastniť sa preteku.

D. Osobné údaje

1. Prihlásením vyslovuje každá účastníčka súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov a údajov potrebných pre realizáciu platby za účelom uskutočnenia a realizácie podujatia.

2. Prihlásením vyslovuje každá účastníčka súhlas s tým, že časti jej osobných údajov (priezvisko, meno, ročník, národnosť, družstvo/združenie, trať a čas) budú zverejnené v štartových a výsledkových zoznamoch na internete, v oficiálnej výsledkovej brožúre a na výveske v areáli podujatia.

3. Fotografie, filmové nahrávky či rozhovory s účastníčkami, ktoré vznikli v súvislosti s ich účasťou na ASICS Rakúskom behu žien môžu usporiadatelia bez nároku na odmenu použiť, rozširovať a zverejniť v rozhlase a televízii, tlačových médiách, internete, reklamných materiáloch, knihách a fotomechanických kópiách - filmoch, videokazetách atď..

4. Prihlásením vyslovuje účastníčka súhlas so zasielaním informácií od usporiadateľa relevantných pre podujatie prostredníctvom pošty alebo e-mailu. S výnimkou dôvodov vymenovaných v bodoch A.13. a B.2. nedochádza k odovzdávaniu osobných dát tretej strane.

5. S uzatvorením pri registrácií ponúkaného storno poistenia súhlasí každá účastníčka s predaním osobných údajov poisťovni. 

E. Podmienky pre jednorázový inkasný platobný styk

Čiastky, ktoré sa majú odúčtovať z účtu, nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu. Banka vedúca účet je oprávnená inkasné príkazy zamietnuť, a to predovšetkým vtedy, ak účet nedisponuje dostatočným krytím. V takomto prípade bude príjemca platby vyrozumený. Nie je možné realizovať len čiastočné platby. Banka vedúca účet je oprávnená toto zadanie opätovne nevykonať, pokiaľ účet nevykazuje dostatočné krytie. V tomto prípade bude príjemca platby vyrozumený. Následkom odovzdania tejto informácie príjemcovi platby nevzniká pre banku vedúcu účet žiadne ručenie. Zadávateľ si nemôže voči banke uplatniť námietky voči finančnému zaťaženiu, ktorá nastala v rámci tejto platby. Námietky, ktoré sa vzťahujú na právny úkon vyplývajúci z tohto inkasného príkazu, si musia vyjasniť priamo zadávateľ platby a príjemca platby. Tento prevod možno odvolať. Storno prevodu platí od času jeho prijatia bankou vedúcou účet. Zadávateľ platby má za povinnosť o tejto skutočnosti informovať príjemcu platby. Inak platia "Všeobecné obchodné podmienky rakúskych úverových spoločností" v ich poslednom platnom znení. Pri neúčasti sa štartovné nevracia.< Späť