Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a zákonom prikázaná. Ako Váš dodavateľ služieb spracovávame osobné údaje podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Nižšie uvedený prehľad Vás informuje o najdôležitejších aspektoch.

Zodpovedný

Österreichischer Frauenlauf GmbH
Barmherzigengasse 17/5/69
A-1030 Viedeň
Tel.: +43 1 713 87 86 - 0
Fax.: +43 1 713 87 86 - 16
E-Mail: 

IČO: FN 338598p
Firemný súd: Handelsgericht Wien
Sídlo firmy: Wien
DIČ: ATU 65393077 
Úradná príslušnosť podľa. ECG: Magistratischer Bezirksamt 3. Viedeň 
člen viedenskej obchodnej komory /Wirtschaftskammer Wien

Komisár zodpovedný za ochranu údajov

Zo zákona nevzniká povinnosť angažovania komisára zodpovedného za ochranu dôvodov. Z tohto dôvodu im naša spoločnosť nedipsonujeme.

Komisár zodpovedný za ochranu údajov

Zo zákona nevzniká povinnosť angažovania komisára zodpovedného za ochranu dôvodov. Z tohto dôvodu im naša spoločnosť nedipsonujeme.

Dôvod spracovania údajov

K zrealizovaniu daného zmluvného vzťahu, účasti na našich podujatiach, aktivitách alebo službách (napr. ASICS Rakúsky beh žien, ženský Fun Run, ONA + On beh, tréningy ženského behu, organizovanie príjazdu, atď.) spracovávame Vami zadané a oznámené osobné údaje pri každej registrácií, vrátane podpory automatizácie a pre tieto dôvody spracovávané a archivované textové dokumenty, potvrdenia prihlásenia, faktúry a inú korešpondenciu.

Právna podstata

Zmluvný vzťah, zákonná povinnosť, oprávnené záujmy.

Spracovávané dátové kategórie

Prihlasovacie údaje ako aj údaje, potrebné k zrealizovaniu daného zmluvného vzťahu.

Ochrana údajov

Firma Österreichische Frauenlauf GmbH dbá od svojho vzniku na ochranu osobných dát a podnikla početné organizačné a technické kroky k ochrane údajov.

Platby sú vykonávané priamo na stránkach profesionálnych platobných systémov a providerov. Preto neukladáme žiadne údaje o účtoch a kreditných kartách!

Dĺžka uchovania údajov

Dáta sú ukladané po dĺžku trvania zmluvného vzťahu, po skončení právneho vzťahu najmenej do doby ukončenia zo zákonu danej povinnosti o uchovaní dát, garancie alebo do vypršania premlčacej lehoty.

Predanie údajov tretiemu

Ukladáme, spracovávame a sprostredkujeme resp. oznamujeme oznámené osobné údaje a iné údaje len pokiaľ je to v súvislosti s právným vzťahom potrebné.

Predanie dát prebieha len na základe zákona o ochrane osobných údajov a v objeme potrebného pre priebeh zmluvného vzťahu (napr. platobný styk, vyhotovenie pozvániek, štartových podkladov, výsledkov, v prípade podania prvej pmoci, atď). Toto je založené na právnych základoch (napr. účtovníctvo, daňový úrad) alebo oprávnených záujmoch.

Kategórie prijíemcov dát

Možný prijemcovia dát: do obchodného priebeheu involvované tretie strany ako Payment Service Provider, spločnosti s kreditnými kartami, poskytovatelia platobného styku, poverený pracovníci k presonalizácií, časomiera, záchranné zložky, daňový úrad, účtovné oddelenie a účtovný poradcovia, právnici, spoločnosti, pracovníci poverený staroslivosťou o našu spoločnost v rámci opateri nášej firemnej IT infraštuktúry (software, hardware).

Prenos údajov

Nevzniká právo na prenos údajov.

Zdroj údajov

Len v súvislosti k obchodnému vzťahu vybrané a spracované údaje resp. našimi účastníčkami/mi a zákazníčkami/mi oznámené údaje.

Spostredkovanie prijímateľovi v tretej krajine (mimo EU) alebo inej medzinárodnej organizácií nie je mienené.

Potreba sprostredkovania údajov nie je zmluvne ani právne predpísaná a nevzniká ani žiadna povinnosť na sprostredkovanie údajov. Údaje su však potrebné na umožnenie správneho priebehu zmluvného vťahu. Ako postihnutá osoba máte právo na vyrozumenie, oboznámenie, zmazanie ako aj oklieštenie a odpor. K vykonaniu Vašich právomocí sa prosím obráťte na:

Österreichischer Frauenlauf GmbH
1030 Wien, Barmherzigengasse 17/5/69
Email: 
Tel: 0043-(1)71387860

Pokiaľ myslíte, že spracovaním Vašich osobných údajov porušujeme zákon o chrane údajov alebo akýmkoľvek iným spôsobom porušujeme nárok na ochranu údajov, máte možnosť podať námietku na úrade pre ochranu osobných údajov.